Om undersøkelsen / Methods

Styret i Norsk entomologisk forening tok på nyåret 1992 initiativ til en ny og grundig telling av Norges insekter. Grunnlaget for undersøkelsen var en database over Norges insektfamilier og deres artsantall som redaktøren av herværende artiklen hadde bygget opp gjennom flere år. Denne ble bearbeidet som et spørreskjema. Skjemaet hadde fire tallkolonner. I kolonne 1, som er utelatt her, var det for de fleste familiers vedkommende oppført et forslag til antall, dels basert på grovtelling i publiserte arbeider, dels var det nok en gang gjetninger ut fra tall i våre naboland. Endel litteratur-referanser ble også gitt. I slutten av mars 1992 ble skjemaet tilsendt flere av Norges og Nordens spesialister på ulike insektgrupper, med henstilling om å bidra til undersøkelsen. Flg. spørsmål ble stilt:

Kan du

Temaet ble valgt som en av de fire hovedseksjonene på Det norske entomologmøtet på Kongsvoll 27-28 april 1992. I gammel tradisjon etter Siebke (1874, 1875, 1876) ble seksjonen kalt "Enumeratio Insectorum Norvegicorum, anno 1992". De ulike bidragsytere presenterte sine tall, og en samlet oversikt basert på innsendte opplysninger fra ikke-tilstedeværende ble gitt. Resultatene fra denne undersøkelsen danner basis for listen. Regnearket Excel er brukt for å lagre og behandle data.

I 1999 ble undersøkelsen revidert, først og fremst med nye publikasjoner i seriene Fauna ent. scand, Fauna norv. Ser. B, Insekt-Nytt og boka "Limnofauna norvegica". Norske navn er kommet til, og det er gjordt tilføyelse av ny storsystematikk.

In 1992, a form listing Norwegian insect families and their suggestive species numbers (column 1 in that form) was send to specialist on various taxa, with a request to contribute to the survey. The following questions were asked:

Can you

In 1999, the list was updated with new published information, Norwegian names were added, and higher taxa were included.
 
Artsantall hjem / Species numbers home