Familier, forklaringer / Families, legend

 

En oversikt over Norges insektordener, -underordener, -overfamilier (O.fam.) og -familier (Fam.). Nr.: Løpenummer; Publ.: antall publiserte arter; Publ. + upubl.: antall publiserte og upubliserte arter som med sikkerhet er funnet i Norge; Trolig: Antall arter det er grunnlag for å anta finnes i Norge; Referanser/Kommentarer: Litteraturreferanser og kommentarer. Navnforkortelser (tre bokstaver etter bindestrek): Se Bidragsytere. Andre forkortelser: DK: Danmark, GB: Storbritannia, N: Norge, S: Sverige, SF: Finland, ZMB: Zoologisk Museum i Bergen, ZMO: Zoologisk Museum i Oslo. ?: Det oppførte antallet er spekulativt, dvs. at det ikke har lykkes å skaffe eksakt informasjon til veie.

 

A review of the Norwegian insect orders, sub-orders, superfamilies (O.fam.) and families (Fam.). Nr.: Serial number; Publ.: Number of published species; Publ. + unpubl.: Number of published and unpublished species that with certainty are found in Norway; Trolig (=Probably): The number of species that probably exist in Norway; Referanser/ Kommentarer: References and comments. Name abbreviations (three letters after a hyphen): See Participants. Other abbreviations: DK: Denmark, GB: Great Britain, N: Norway, S: Sweden, SF: Finland, ZMO: Zoological Museum of Oslo, ZMB: Zoological Museum of Bergen. ?: the listed number is speculative, i.e. no exact number is available.

Nr.

O.fam.

Publ.

Publ.+

Trolig
Referanser/Kommentarer
Fam.

upubl.

Børstehaler - Thysanura
Tohaler - Diplura
Proturer - Protura
Spretthaler - Collembola
Døgnfluer - Ephemeroptera
Øyenstikkere - Odonata
Steinfluer - Plecoptera
Rettvinger - Orthoptera
Saksedyr - Dermaptera
Kakerlakker - Dictyoptera
Støvlus - Psocoptera
Pels- og fjærlus - Mallophaga
Ekte lus -Anoplura
Nebbmunner - Hemiptera
Trips - Thysanoptera
Mudderfluer - Megaloptera
Kamelhalsfluer - Raphidoptera
Nettvinger - Planipennia
Biller - Coleoptera
Strepsipterer -Strepsiptera
Skorpionfluer - Mecoptera
Lopper - Siphonaptera
Tovinger - Diptera
Sommerfugler - Lepidoptera
Vårfluer - Trichoptera
Årevinger - Hymenoptera
 
Last ned hele listen (Artstall.xls, 89 kB) (oppdatert 7/3.99)
Download all list (Artstall.xls, 89 kB) (updated 7/3-99)
 
 
Artsantall hjem / Species numbers home