Norsk entomologisk forenings hjemmeside
 
 
 
 
 
 
Send melding om endringer til
Send notes on changes to

Norske insektfamilier og deres artsantall

Norwegian insect families and their species numbers

Preben S. Ottesen (red.)

NINA Utredning 55, 1-40, 1993, revidert / revised 1999

Med bidrag av / With contributions from

Trond Andersen, Johannes Anonby, Øistein Berg, John Brittain, Arild Fjeldså, Arne Fjellberg, Lita Greve, Lars Ove Hansen, Oddvar Hanssen, Ole E. Heie, Trond Hofsvang, Holger Holgersen, Sigmund Hågvar, Øyvind Håland, Terje Jonassen, Torstein Kvamme, Albert Lillehammer, Astrid Løken, Reidar Mehl, Verner Michelsen, Fred Midtgaard, Tore R. Nielsen, Anders Olsen, Hans Olsvik, Knut Rognes, Jan Emil Raastad, John O. Solem, Geir Søli, Frode Ødegaard og Kaare Aagaard.

Ved å legge ut denne oversikten på Internett, håper vi å virkeliggjøre det vi skrev i 1993: "[listen] er starten på database der tall kontinuerlig oppjusteres når feil finnes eller nye arter kommer til." Listen vil med dette oppjusteres årlig.

By publishing this review on the Internet, we hope to realize what we wrote in 1993: "[the list] is the start of a database where numbers continuously are update when errors are found or new species appear." The list will be updated yearly.

Sammendrag / Abstract

Utredningen gir en systematisk oversikt over alle de 505 insektfamilier som med sikkerhet er representert i Norge, samt noen familier som kan tenkes å være her. For hver familie har spesialister i Norge og Norden, så langt det har vært mulig, talt opp antall publiserte og upubliserte norske arter. I tillegg har det antall arter som trolig fins i Norge blitt estimert på bakgrunn av funn i nærliggende områder og erfaringsmessige kunnskaper om hvor godt de ulike taxa er kjent.

Resultatet av undersøkelsen viser at det med sikkerhet er påvist ca. 15 000 insektarter i Norge. Trolig finnes det over 23 000. Av de 8 000 artene som ennå ikke er oppdaget regnes det med å være minst 5 000 årevinger (Hymenoptera) og 2 000 tovinger (Diptera).

I løpet av de siste 30 år er over 5 000 nye insektarter blitt registrert i Norge. Utredningen gir et klart bilde av hvilke familier som i dag er godt kjent, og hvilke som krever nærmere studier.

This report gives a systematic list of all 505 insect families represented in Norway, including some families which are only suspected of occuring. Specialists within the various insect taxa have recorded the number of species within each family from published and unpublished sources. In addition estimates based on records from nearby countries were made on the number of unobserved species that may exist in Norway.

The result shows that approximately 15 000 species of insects have been found in Norway. The real number of Norwegian insect species may be more than 23 000. Of the 8 000 species unaccounted for, more than 5 000 belong to the order Hymenoptera and 2 000 to the order Diptera.

During the last 30 years more than 5 000 new insect species have been found in Norway. The list clearly points out the families that are well known, and those which require additional studies.